KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

ATIK SU ARITMA VE İŞLETME BİRİMİ

KOS Bölgesi Müdürlüğü kurumsal ilkeleri arasında çevrenin ve doğal kaynakların korunması öncelikli olarak yer almaktadır. 

Bu çerçevede Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Atık Su Arıtma ve İşletme Tesisi; katılımcı firmalarımızdan kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık suların ileri teknolojiler kullanarak arıtılmasını sağlamaktadır. 

Atık Su Arıtma ve İşletme Tesisi 2010 tarihinde 7.000 m3/gün kapasite ile devreye alınmıştır. Konya Organize Bölgesi genişleme çalışmaları ve yatırımları kapsamında tesisimizin kapasite artırımı ile ilgili fizibilite çalışmaları devam etmekte olup I. Etap olarak 10.000 m3/gün ilave kapasite artırımı öngörülmektedir. 

Atık su Arıtma Tesisi;  Fiziksel Arıtma, Kimyasal Arıtma, Biyolojik Arıtma ve Çamur Susuzlaştırma sistemlerinden oluşmaktadır.

FİZİKSEL ÖN ARITMA ( Mekanik Izgara, Kum Tutucu ve Dengeleme) : Mekanik ızgaralar ve kum tutucu, arıtma tesisi içinde birikim yapacak ve mekanik ekipmana zarar verebilecek iri cisimlerin ve aşındırıcı katıların giderilmesini sağlamaktadır.

Dengeleme tankı ise atık su debi ve kalitesindeki zamana bağlı dalgalanmaları yok ederek arıtma ünitelerinin daha istikrarlı çalışmasını temin etmektedir.

KİMYASAL ARITMA (Hızlı Karıştırma (Koagulasyon), Yavaş Karıştırma (Flokülasyon) ve Ön Çökeltme ) : Kimyasal pıhtılaştırıcı ve polielektrolit ilavesi ile güçlendirilmiş ön arıtma, sağladığı askıda katı madde giderimi ve organik madde giderimi ile hem biyolojik arıtmaya fazla yükün gitmesini engellemekte, hem de zararlı ve toksik maddelerin  biyolojik yaşama  zarar vermesini önlemektedir.

BİYOLOJİK ARITMA (Havalandırma ve Son  Çökeltme ) : Yüksek ve istikrarlı arıtma  verimi  için uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi kullanılmıştır. Son çökeltim havuzlarından çıkan temizlenmiş su alıcı ortama verilmektedir.

Tüm arıtma süreçlerinden geçen evsel ve endüstriyel atık sular, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olarak (  Tablo19 ) Tümosan Kanalına deşarj edilmektedir.

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA (Çamur Homojenizasyonu, Çamur Yoğunlaştırma ve Mekanik Susuzlaştırma ) :Kimyasal çamur  ve fazla biyolojik çamur önce çamur homojenizasyon tankına alınarak karıştırılmakta, daha sonra yoğunlaştırma tanklarına sevk edilmektedir. Nihai susuzlaştırma dekantörlerle sağlanmaktadır. Dekantörden çıkan susuz çamur ( kek )  yaklaşık % 25 kuruluk oranında olup lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Atık çamuru, TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan analizler sonucunda ‘’tehlikesiz atık ‘’ olarak tanımlanmıştır.

SOLAR ÇAMUR KURUTMA TESİSİ  ile atık su arıtma tesisinden çıkan susuzlaştırılmış çamurun % 85 kuru madde içerecek şekilde kurutulması sağlanmaktadır.. Tesis kapasitesi 20 ton /gün ‘dür. 

Atık su Arıtma ve İşletme Tesisimizde modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda konusunda uzman teknik personellerimiz hizmet vermektedir.  Numune alma sıklıkları ve analiz yöntemleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin ilgili güncel hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve atık su örnekleri analiz edilerek değerlendirilmektedir. Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı dört ayda bir akredite kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü Atık su Arıtma ve İşletme Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Arıtım sonucu ortaya çıkan çamur, yağ vb. atıkların yürürlükte bulunan mevzuatlar çerçevesinde bertarafının sağlanması, 

Bölge kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kontrol, bakım,  temizlik, güvenliğinin sağlanması,

Yürürlükteki mevzuatlar gereği kanalizasyona deşarjı yasak olan maddelerin kanalizasyona verilmemesi için gerekli bilgilendirmelerin ve kontrollerin yapılması,

Bölgemizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin bölge kanalizasyonuna bağlantı izin belgelerinin ve evsel atık su kabul belgelerinin düzenlenmesini ve gerekli kontrollerin yapılması,

Bölgemizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin atık sularının arıtılması maliyetlerinin faturalandırılması için gerekli ölçümlerin yapılması,

Bölgemizde arıtma tesisi yapılmış olan veya proje aşamasında olan firmaların gerekli kontrollerinin yapılması, 

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi,

Birim faaliyetleri ile ilgili konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun ve resmi yazışma işlemlerinin yürütülmesi.