KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi; KOS Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde Nisan 2014 tarihinde kurulmuş olup, kurum personelinin güvenli ve sağlıklı ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla, KOS Bölgesi Müdürlüğünün tüm birimleriyle koordineli bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmektedir.

KOS Bölgesi Müdürlüğü kendi bünyesinde istihdam ettiği iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yanı sıra, OSGB’lerden işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli hizmeti de almaktadır. Böylece tüm bölge sahasında çalışan personellerimiz ve faaliyetlerimiz için gerekli önlem ve tedbirler sağlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz tarafından eğitim, bilgilendirme ve denetleme çalışmaları sürdürülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin odağında ise "Sıfır İş Kazası" ve "Sıfır Meslek Hastalığı" hedefleri ile sistemli, bilimsel çalışmalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan önem ve tedbirler alınarak risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir düzeye indirgenmesi yer almaktadır.

KOS Bölgesi Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, risk değerlendirme planı, acil durum planı ve çalışma ortamı gözetimi yapılarak işverene rehberlik yapılması,

Çalışanların sağlığını izlemek ve korumak amacı ile yapılan periyodik sağlık gözetimlerinin  uygulanması,

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılması ve uygulanması,

İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm bilgi ve çalışmalarının kayıt altına alınması,

Çalışanların yürüttüğü işler, maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması,

Çalışma yapılan alanlarda iş hijyen ölçümleri ve mühendislik hizmetlerinin sağlanması,

Çalışanların mesleki yeterlilik ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun öngördüğü mesleki belgelerin alınmasının sağlanması ,

Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının seçilmesi ve eğitimlerinin yapılması,

İşin niteliği ve işyeri riskleri çerçevesinde ilave eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılması,

Dışarıdan hizmet alınan tüm işlerde ; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi.