KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

HARİTA PLANLAMA BİRİMİ

Konya Organize Sanayi Bölgesinin sürekli değişen ve gelişen yapısı doğrultusunda katılımcılarımıza nitelikli bir hizmet sunmayı hedefleyen Harita Planlama Birimimiz faaliyetlerini 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili güncel mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.  

KOS Bölgesi Müdürlüğü Harita Planlama Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Katılımcılarımızın parsel ve diğer planlama işleri ile ilgili müracaatlarını alarak, iş ve işlemlerin koordine edilmesi ve parselleri ile ilgili her türlü yazışmaların yapılarak talepleri doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Organize Sanayi Bölgesi parsel haritalarının oluşturulması ve mevcut haritaların güncelleştirilmesi,

İmar uygulamalarına esas teşkil edecek etüt çalışmalarının ve imar uygulama çalışmalarının (ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas ve parselasyon planları) yapılması,

İmar planları, parselasyon planları ve tadilat dosyaları hazırlatılarak, Bakanlık, Valilik, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, belediyeler ve yetkili idareler nezdinde onaylanma süreçlerinin yönetilmesi,

Konya Organize Sanayi Bölgesindeki Bölgedeki sanayi parsellerinin oluşumu için yer seçimi yapılması, 

Yer seçimi onaylanan alanlar içerisinde bulunan mera alanlarının vasıf değişikliğinin yaptırılması,

Tescil harici alanların tescil ettirilmesinin sağlanması,

Yer seçimi onaylanan alan içerisinde ki Hazine ve şahıs mülkiyetindeki arazilerinin satın alınma ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması, 

Anlaşma ile satın alınamayan arazilerin kamulaştırma işlemleri için gerekli davaların açılması ve takibinin yapılması,

Kamulaştırma işlemleri tamamlanan arazilerin imar planlarının yaptırılması ve ilgili mercilere onaylatılması,  

Onaylı imar planına göre kamulaştırması tamamlanan sanayi parsellerinin imar uygulamasının (parselasyon) işlemlerinin yaptırılması ve tapuya tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Bölgede bulunan cadde ve parsellerin numaralandırılması ve isimlendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne çalışmaların sunulması, 

Bölgede bulunan parsel ve inşaat sınırlarının aplikasyonlarının hazırlanması, 

İmar durum belgesi (imar çapı) verilmesi,

Sanayicilerin talebi ile yaptırılan cins değişikliği işlemlerinde Vaziyet Planlarının kontrolü,

Yapı aplikasyon projelerinin kontrolü,

Bölgenin yer tespiti ve topografya işlerinin yapılması, uygulamaların denetlenmesi,

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi.