KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

YÖNETİM SİSTEMLERİ BİRİMİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün hizmet kalitesine verdiği önem doğrultusunda Bölge Müdürlüğü bünyesinde Yönetim Sistemleri Birimi kurulmuş olup, ilgili standartlar ve prosedürler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Yönetim Sistemleri Birimi tüm faaliyetlerin sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini öngören ve tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik ve tescilli hakların korunması ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışı ile birbirlerine geri besleme veren, katma değer yaratan ve birbirleri ile ilişkili süreçler ile uygulamaları kontrol eden ve iyileştiren prosedürler üzerine kurulmuştur.

KOS Bölgesi Müdürlüğünde TSE tarafından belgelendirilen;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

TS 18001/ OHSAS İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemlerinin standart hükümleri uygulanmakta ve sürekli iyileştirme çalışmalarıyla sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

KOS Bölgesi Müdürlüğü Yönetim Sistemleri Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin ilgili standartlar, mevzuatlar ve prosedürlere uygun olarak planlanması, proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi,

Yönetim sistemleri politikalarının ve hedeflerinin oluşturulması,

KOS Bölgesi Müdürlüğü birimlerine ait iş süreçleri ile ilgili prosedürlerin ve standart prosedürlerin oluşturulması, dokumante edilmesi,

KOS Bölgesi Müdürlüğü dokümantasyon siteminin oluşturulması, standardize edilmesi, sürdürülmesi ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi,

Yönetimin gözden geçirmesinin sağlanması, uygunlukların denetlenmesi, 

İç tetkik sürecinin oluşturulması ve yönetilmesi, veri analizlerinin yapılması ve raporlamalar için kriterlerin belirlenmesi, 

Organizasyon şemasının ve görev tanımlarının oluşturularak kurum içi görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

İnsan Kaynakları Birimi ile eğitimlerin planlanması, 

Yönetim Sistemlerinin performansı ve iyileştirilmesi için üst yönetime gerekli raporlamaların yapılması.