KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

ABONE İŞLERİ VE TAHAKKUK BİRİMİ

Abone İşleri ve Tahakkuk Birimimiz, bölgemizde faaliyet gösterecek olan katılımcılarımızın elektrik, su, doğalgaz ve F/O Haberleşme Sistemleri ile ilgili abonelik işlemlerinin yapılması, abonelik sözleşmelerinin hazırlanması ve gerekli idari onayların alınması, , yapılan abonelikler çerçevesinde faturalandırma ve tahakkuk iş ve işlemlerinin yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü Abone işleri ve Tahakkuk Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Elektrik, su, doğalgaz ve F/O aboneliklerinden herhangi birini iptal etmek katılımcılardan abonelik iptal ve teminat iade dilekçelerinin alınması ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi,

Elektrik, su, doğalgaz hizmet sözleşmeleri ile ilgili teminat bedellerinin hesaplanması, teminatların takip ve kontrolünün yapılması,

Katılımcı firmalara ait tüketim değerleri ile ilgili raporların düzenlemesi ve teminat risklerinin kontrol edilmesi, 

Hizmet sözleşmeleri kapsamında ilgili Vergi Dairesine B-Trans bildirimlerinin gerçekleştirilmesi, 

Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara verilen elektrik, su, doğalgaz ve diğer hizmetler sonrasında ilgili birimlerden gelecek endeks değerleri, dekont ve diğer bilgiler doğrultusunda faturalandırma işlemlerinin yürütülmesi, 

Yeni aboneliklerde, abonelik iptallerinde, tarife ve fiyat değişikliklerinde, fatura iptalinde veya değişiminde gerekli düzeltmelerin ve değişikliklerin yapılması,

Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren katılımcı firmaların katı atık ücretlerinin ve iş makinesi kullanımlarının faturalandırılması,

Elektrik faturalarından tahsil edilen TRT paylarının ödeme taleplerinin gerçekleştirilmesi, 

Katılımcıların tüketim raporlarının hazırlanması ve cari hesap risk karşılaştırmalarının yapılması,

Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi vb. resmi kurumlar ile gerekli koordinasyonun sağlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla resmi yazışma ve işlemlerin yürütülmesi, 

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi,

Sanayi sicil belgesi olan firmalardan tarife değişikliğiyle alakalı dilekçe alınması, tarifelerinin değiştirilmesi ve sicil tarihlerinin kontrolünün yapılması, 

Elektrik faturaları için birim fiyat hesaplanması,

Konya Organize Sanayi Bölgesinde kiracı olarak faaliyet gösterecek olan firmalardan talep edilecek olan teminat mektubunun hesaplanması, kontrolünün sağlanması,

Onaylanan hizmet sözleşmeleri için tahsil edilecek damga vergisi tahsilatlarının hesaplanması,

Elektrik gücünü artırmak veya tarife değişikliği yapmak isteyen katılımcılardan talep dilekçelerinin alınması ve gerekli evrakların temini neticesinde sözleşme imzalanması.